Select Language

Translations Tafsir Tartil Tajwid Zakat Salat Qur’an MLIVO      KONTAKT | Home | Gramatika | Rječnici | Indeksi | Baza formata | Pretraga | Tedžvid | Transliteracija | Riječ za riječ |
buy
| Kritike | Kupovina | Download | Nauka | Radio | Kalendari | Kibla | Zekat | Astronomija | Mjesec |The Quran and Science

Science & Quran

The Quran and Modern Science

Embryology

Quran Miracles

Dokazi

The Religion of Islam

Quran Prior to Science and Civilisation

Best Science & Technology Sites

Scence Now

ScienceDaily

100 Best RSS Feeds

Eureka Alert

Science News

Science and Medicine
Clinical Science

KURAN I NAUKA by Mlivo Mustafa.pdf

U knjizi čija je naslovnica data na donjoj slici, izložena je egzegeza 250 kuranskih ajeta koji imaju naučne konotacije. PDF

PULSARI - NEUTRONSKE ZVIJEZDE - PULSARI
NEUTRONSKE ZVIJEZDE - PULSARI
Oko pola miliona pregleda


NEUTRONSKE ZVIJEZDE - PULSARI

Tumačenje Kur'anskih ajeta 86:1,2,3


Uvodna napomena: Ovo tumačenje je posvo novo u svijetu, a lansirao sam ga 2002. godine. Objavljeno je tada u dva časopisa (Novi horizonti i SAFF). Svoj tefsir o Tariku postavio sam na internet te tako omogućio zainteresiranima da svojim ušima čuju zvokove pulsara. Također sam taj rad u tekstualnom i audio-vizuelnom obliku postavio na CD koji sam besplatno dijeio u tiražu od 500 primjeraka. Uslovljeno je doslovnim preijevodom prva tri ajeta sura Tarik. Ovo moje tumače preuzeli brojni prevodioci i komentatori Kur’ana. Učeni muslimanski krugovi su ga po automatizmu prihvatili, jer ga je nemoguće pobiti. Astronomski opis pulsara potpuno se uklapa u navedene ajete.  Neki ljudi su ovo moje tumačenje preuzeli i postavili  na YOUTUBE kao video klipove.  Neki su postavili na svoje web stranice, a drugi su pisali o tome u njihovim knjigama, poput Caner Taslamana. Šest godina kasnije (2008) dr. Zaglul Nedžar pravi TV prilog  o pulsarima gdje izražava svoje oduševljenje izgovarajući subhanAllah…

Priča teče ovako:

Jednoga dana 2002. godine kada sam proučavao pulsare, uočio sam zapanjujuću podudarnost između prva tri ajeta sure Et-Tarik i objašnjenja koja astronomija daje o pulsarima. Sura Et-Tarik počinje neobičnom zakletvom:

1. Tako mi neba i Tarika!

2. A šta znaš ti šta je Tarik?

3. Zvijezda prodorna!

Tarik: U rječnicima arapskog jezika naći ćemo da tarik označava onog koji kuca, koji udara, koji lupa.
Nedžm označava zvijezdu. 
Sakib znači onaj koji buši, onaj koji prodire, onaj koji bljeska, onaj koji svijetli.

Allah se dakle kune zvijezdom (nedžm), koja proizvodi pulsacije nalik na udare ili kucanje (tarik), istovremeno odašiljući gigantske bljeskove svjetlosti, radio talasa, gama ili X zraka (sakib)!
Znamo koliko i kako su prodorni gama zraci, X zraci, radio talasi i svjetlost!
            Kakva je to zvijezda koja se tako ponaša? 
Ovakva svojstva astronomi pripisuju samo neutronskim zvijezdama. Neutronske zvijezde se odlikuju velikom gustoćom i strahovito velikim brzinama rotacije, od jednog obrtaja u nekoliko sekundi do jednog obrtaja u 1,56 milisekundi! Takve zvijezde nazivaju se pulsari! Iz dva magnetna pola pulsara izbija mlaz čestica ispod brzine svjetlosti. Ove čestice proizvode veoma močni mlaz svjetlosti, radio talasa, X ili gama zraka. Taj mlaz sječe nebo kao svjetlo na svjetioniku. Magnetna i rotaciona osa pulsara se ne podudaraju! Svaki put kada ovaj zrak (bilo kao svjetlosni snop, radio talas, gama ili X zrak) pogodi Zemlju čuje se precizan puls radio buke koja liči na kucanje (tarik) ili udaranje močnog nebeskog sata pračenog grmljavinom!
           Čuvši ove udare svojim ušima bio sam zapanjen i uvjeren da bi se zaista prva tri ajeta sure Et-Tarik svakako mogla odnositi na izuzetne kosmičke objekte pulsare! Naime, ako se putem interneta priključite na jednu od opservatorija koje su velikim radio teleskopima snimile ovo kucanje neutronske zvijezde i sami ćete biti iznenađeni frapantnim saglasjem citiranih ajeta sa ponašanjem pulsara!
           Kad bi se naša zvijezda Sunce kojim čudom zgusnula kao neutronska zvijezda na tijelo prečnika 10 km, njena brzina rotacije povećala bi se 5 milijardi puta, odnosno obrtala bi se 2000 puta u sekundi!
           Najenergetskiji pulsar otkriven je u Rakovoj maglini. On se obrće 30 puta u sekundi i jako je magnetiziran. Zbog toga on djeluje kao nebeska energetska stanica čiji vjetar odašilje dovoljno energije da čitava Rakova maglica svijetli u gotovo svom spektralnom području. 
Najbrži su radio pulsari. Tako se pulsar PSR1937+21 okrene preko 360 puta u sekundi! Smatra se da ove pojave emitovanja prodornog svjetlosnog ili radio bljeska uzrokuje stalni pad materije sa susjedne zvijezde, na način kao kad bismo već rotirajući globus udarali (tareka) prstom održavajući mu tako brzinu vrtnje!


Ranija tumačenja ajeta 86:1,2,3
            U svom komentaru Jusuf Ali (čiji se prijevod Kur’ana na engleski tada najviše koristio na religijskim internet news grupama) kaže da postoje velika razmimoilaženja o tome na što bi se mogla odnositi ova tri ajeta. Neki komentatori misle da je ovdje riječ o Večernjači ili Jutarnjoj zvijezdi (Venera, Danica), neki da je to planet Saturn, zvijezda Sirius, zvjezdani skup Plejade ili zvijezde padalice. On takođe smatra da je najpriličnije riječ “tarik” uzeti u značenju “zvijezda” u kolektivnom i generičnom smislu, jer zvijezde eto sjaje svaku noć u godini i njihov sjaj prodire kroz tamu noći.
Treba napomenuti da su lutanja prisutna i kod drugih prevodilaca i komentatora Kur’ana.

Održivost ovakvih tumačenja
          Osnovni kriteriji.

Osobine nebeskog objekata spomenutog u ajetima 86:1-3 jesu da on:
       1) kuca (udara, tuče),
       2) da je to zvijezda,
       3) da buši, prodire, prožiže.

Nijedna od planeta Sunčevog sistema ne može zadovoljiti kriterije koji su definirani samim ajetima, jer
      - ni jedna od planeta ne proizvodi pulsacije nalik na kucanje, udaranje,
      - jer niti Danica (Venera, Večernjača) isto kao ni Saturn nisu zvijezde, nego su hladna nebeska tijela
      - jer ni jedna od planeta nema tako snažna zračenja (kako u području svjetlosti, tako i u području emisije radio talasa, X ili gama zraka) da bi bila interesantna.

       Što se tiče Sirijusa on je zvijezda koja je u biti slična kao i milijarde drugih zvijezda visokog sjaja. Zvjezdani skup Plejade takođe ne ispunjava ove kriterije samim tim što je u pitanju više grupisanih zvijezda karakterističnog izgleda tako da mi vidimo na nebu njihovu “združenu svjetlost.”
Ono što u našim prilikama nazivamo “zvijezdama padalicama” uopće nisu zvijezde nego mali komadi kosmičkog materijala veličine zrnca pijeska ili nešto veći, koji izgaraju kada ulete u Zemljinu atmosferu zbog trenja sa zrakom, razvijajući pri tome intenzivnu svjetlost.

A Allah najbolje zna!